Förskoleverksamheten i Kåge

Angående omorganisationen av förskoleverksamheten i Kåge

Vi är ett gäng föräldrar som gjort en skrivelse till kommunen där vi påpekar vissa saker som vi är upprörda över angående den planerade omorganistationen av förskoleverksamheten i Kåge, som ska träda i kraft hösten 2012.

Vi har reagerat på följande saker:
–Samtliga beslut är fattade utan att någon konsekvensanalys först gjorts, man vet med andra ord inte om antalet platser kommer att räcka eller vilka för- och nackdelar profilieringen för med sig för våra barn.
–Informationen till oss föräldrar har varit oerhört dålig. Detta har lett till rykten och oro och det finns många föräldrar som fortfarande inte verkar veta vad som är på gång.
–Vi upplever att rektorn kört sitt eget race och inte varit intresserad av att veta våra åsikter, trots att förskoleverksamheten enligt Skolverket ska bedrivas i nära samarbete med hemmet. Exempelvis har förskolerådet, som ska vara ett forum för diskussion och ett sätt för föräldrarna att få ökat inflytande, enbart använts som ett informationsforum.

Det finns även en Facebook-grupp, Förskolesituationen i Kåge, där vi lagt ut protokoll från vårt möte med företrädare för kommunen den 27/1 och där vi kommer att lägga ut mer information framöver. Den 8/2 kommer vi att ha ett nytt möte med kommunen. Så gå gärna med där! Där finns även samtliga bilagor som vi refererar till i skrivelsen.

Sprid denna information till fler så alla får veta vad som händer!!!

Hela skrivelsen finns här nedan. Skriv gärna på så snart som möjligt om ni står bakom vår aktion.


Förskoleverksamheten i Kåge

– föräldrarnas synpunkter på de förändringar som planeras


Inledning

Vi föräldrar vill med denna skrivelse uttrycka vår stora oro över de förändringar inom barnomsorgen i Kåge som är planerade att träda i kraft hösten 2012, samt visa vårt missnöje över hur situationen hanterats av rektor Ann-Sofie Mattjus.


Bakgrund

Ann-Sofie planerar att från och med hösten 2012 ta bort alla dagbarnvårdare i Kåge och placera ut dessa på förskolorna, trots att det finns en stark vilja från både föräldrar och personal att dagbarnvårdarna ska finnas kvar. Samtidigt kommer Ann-Sofie att behålla Kåge förskola som resurslokal, om antalet barnomsorgsplatser inte räcker till.

Ann-Sofie har också som avsikt att införa olika profiler på samtliga förskolor och en stor omflyttning av både personal och barn kommer att ske.

Anmärkningsvärt:
Det stora problemet i Kåge har under många år varit bristen på platser inom barnomsorgen. Ann-Sofie har inte kunnat visa att denna omorganisation leder till fler platser och vi anser att man måste prioritera att lösa grundproblemet.

Tunet, som ska stå klart till sommaren, beräknas rymma 80 barn och där ska samtliga provisorier få plats. Lägg därtill att alla barn som i dag har dagbarnvårdare ska ha en ny plats, samt att inflyttningen av barnfamiljer är fortsatt hög och att det föds många barn i Kåge, så inser man snabbt att behovet av barnomsorg är fortsatt mycket stort.

Kommunens egen statistik visar att om den planerade omorganiseringen genomförs kommer minst 20–40 barn i Kåge (beroende på hur stora barngrupperna blir) att stå utan barnomsorgsplats kommande läsår (se bilaga 1). Att i det läget ta bort dagbarnvårdarna är direkt oansvarigt.

Ann-Sofie har meddelat att hon hellre öppnar ett provisorium i Kåge förskolas lokaler än att hon behåller dagmammorna. Vårt förslag är att dagbarnvårdarna får vara kvar som en egen ”profil” inom barnomsorgen och sedan successivt fasas ut genom naturliga avgångar. Många dagbarnvårdare är i 60-årsåldern och genom att låta dem jobba kvar ytterligare några år blir det en smidigare övergång till det nya systemet för både barn, föräldrar och personal. På så vis behåller man en väl fungerande verksamhet som är mycket omtyckt (se bilaga 2), samtidigt som det frigörs platser på förskolorna. Märk väl att ingen av dem som i dag arbetar som dagmamma önskar sluta med detta. De känner tvärtom en stor oro för framtiden. Några vill absolut inte arbeta på förskola och kommer ansöka att gå i förtidspension.

Kåge förskola är en lokal som i många år varit utdömd för att fungera som förskola och det känns därför mycket märkligt att man ens överväger att använda den som resurslokal.
Profiliering

Det finns en oro bland många föräldrar över hur det här med profiliering av förskolorna kommer att påverka verksamheten. Många är oroliga över att välja ”fel” inriktning och det finns risker att andra viktiga områden i läroplanen inte prioriteras då man samlar personal med samma intresse på ett och samma ställe. Ska man ens behöva välja inriktning åt ett barn som är ett år gammalt? Hur ska man som förälder veta vad ett så litet barn är intresserad av? Och på vilket sätt blir det här bättre för våra barn? Den frågan har Ann-Sofie inte kunnat besvara. Istället är hennes motivering att det blir lättare att vidareutbilda personalen om man har vissa avdelningar som är experter på matematik, andra på språk osv.

Vi anser givetvis att personalen ska få spetskompetens inom det intresseområden de har, men varför måste det ske genom profiliering av en hel avdelning? Varför kan man inte istället ha en person som är inriktad mot språk, en annan mot matte en tredje mot värdegrund osv på varje avdelning? Barn är olika, precis som vuxna, och det borde vara en styrka att det finns vuxna med olika spetskompetens på varje avdelning. Det skulle även säkerställa att ingen del av läroplanen ”glöms” bort.

En profiliering som gett upphov till stor diskussion är den som först kallades asylförskola, senare mångspråkig förskola. Där har Ann-Sofie tänkt placera minst 10 asylsökande barn och ungefär sju svenska barn. Ann-Sofie har även sagt att det viktigaste är att asylbarnen snabbt kommer ut i verksamheten, helst redan dagen efter de anlänt till Sverige. Det är viktigare än att de först genomgår läkarundersökning.

Vi föräldrar ifrågasätter starkt om detta är det bästa för barnen, eftersom det går emot all forskning när det gäller integration. Givetvis finns det praktiska lösningar för personalen med att samla många asylbarn på ett och samma ställe, men det finns inget som säger att det är det bästa för barnen. Tvärtom anser samtliga experter som vi varit i kontakt med att det är bättre att fördela asylbarnen så att det är ett par stycken i varje grupp (se bilaga 3).

Samtliga i personalen och samtliga föräldrar kommer att söka sig bort från Mangården, som är den förskola som utsetts till att få mångspråkighet som inriktning. Det borde ge en signal om detta inte är någon bra idé. Vi ser en stor fara i ett Mangården riskerar att bli ett genomgångsdagis, med en stor omsättning av barn vilket leder till oro inte minst för de asylsökande familjerna.

Om man nu ska ha en mångspråkig förskola vore det väl bättre att förlägga den till Tunet, som kommer att få flera helt nya avdelningar? Då blir påverkan på befintliga avdelningar mindre. Mangården har i dag en väl fungerande barngrupp och det finns inga garantier för att den kommer att hållas intakt, även om samtliga söker till Tunet. Föräldrarna på Mangården har även synpunkter på Ann-Sofies agerande i samband med föräldramötet i januari (se bilaga 4).

Även på Notbladet finns ett missnöje bland föräldrarna över att denna förskola inte längre ska ha reggio emilia-pedagogik, vilken den haft i fler år och som är mycket uppskattat av föräldrarna. Därför funderar även många som har sina barn där på att söka sig till Tunet, som ska ha denna inriktning, men då finns så klart samtidigt risken att även denna barngrupp kommer att splittras.


Omfördelning av personal

Personalen inom barnomsorgen har fått fylla i en enkät som sedan legat till grund för vilken avdelning de sedan placerats på. Inga personliga samtal har hållits med personalen. Vi vet att det finns personal som upplevde enkäten som flummig och känner sig felplacerade. På vissa avdelningar är tre av fyra som arbetar i barngruppen missnöjd med sin placering. Som förälder känns det oerhört viktigt att personalen får vara med och påverka sin arbetssituation och att de känner sig motiverade och engagerade i arbetet med våra barn och därför kännas det naturligtvis oroväckande att det är på det här viset.

Kaos väntar

Som tidigare poängterats är behovet av platser inom barnomsorgen i Kåge fortsatt mycket stort. All denna omorganisering har lett till att många föräldrar kommer att söka om platser eftersom stora delar av personalen byts ut eller för att pedagogiken/profilen förändras. Många verkar också ha blivit lovade förtur i sökandet. Lägg därtill alla som i dag inte har en fast plats, dvs provisorierna, dagbarnvårdarnas barn, de nyinflyttade och alla ettåringar. Det är därför upplagt för kaos när alla dessa kommer att söka till ett begränsat antal platser och vi frågar oss hur urvalet kommer att ske? Vilka ska få igenom sina önskemål och vilka ska inte få det? Det finns en stor osäkerhet när man inte vet på vilka premisser urvalet kommer att ske och det är som uppgjort för avundsjuka och missnöje.

De som har sina barn hos dagmamma har exempelvis blivit lovade att få följa med dagmamman till den förskola där hon ska hamna, men inte ens det kommer att fungera i praktiken. På Ringblomman är två dagmammor placerade och dessa har tillsammans ungefär 12 barn, men bara tre platser blir lediga i höst och Ann-Sofie har dessutom sagt att hon tänker minska antalet barn i varje grupp… Och så ser det ut på fler ställen också.

Den smidigaste lösningen hade varit att låta den personal och de föräldrar som är intresserade av att vara på Tunet söka sig dit och sedan utveckla övriga avdelningar i samråd med den personal och de föräldrar som finns där i dag. Då hade man undvikit denna situation av ”hela havet stormar”, vilket hade varit bättre inte minst för barnen.


Förfarandet

I Kåge finns ett förskoleråd bestående av bland annat föräldrar från förskolor och dagbarnvårdare. Rådets uppgift är enligt kommunens egen hemsida att öka föräldrarnas inflytande i förskolan och fungera som diskussionsforum (se bilaga 5). Enligt Skolverket ska arbetet i förskolan ske i nära samarbete med hemmen och föräldrarna ska ha möjlighet att påverka (se bilaga 6).

Så har det dock inte fungerat i Kåge. Ann-Sofie gjorde istället klart för alla på första förskolerådet att det inte var ett diskussionsforum utan ett informationsforum, där föräldrarnas uppgift enbart var att ta emot information från rektorn.

Ann-Sofie har på egen hand fattat alla beslut och informationen till oss föräldrar har varit bedrövlig. Många svävar fortfarande i ovisshet om vad som är på gång. Personalen har belagts med munkavle och fått order att ”hålla enad front” mot oss föräldrar. Detta har lett till att en rad rykten cirkulerat under flera månaders tid, vilket i sin tur skapat stor oro och en känsla av frustration och maktlöshet över att alla beslut fattats i hemlighet bakom våra ryggar och att vi inte haft någon möjlighet att påverka. När det är sådana omfattande förändringar som planeras känns det självklart att detta ska göras i samråd med personalen och föräldrarna. Ann-Sofie borde i ett tidigt skede ha informerat oss föräldrar om vilka förändringar som är på gång och sedan använt förskolerådet som ett bollplank. Då skulle besluten ha blivit mycket mer förankrade hos dem som sedan kommer att få leva med dessa förändringar.

Anmärkningsvärt:
Trots löfte om att samtliga föräldrar skulle få tillfälle att träffa rektorn snarast möjligt efter jul för att få information om förändringarna samt tillfälle att ställa frågor meddelade Ann-Sofie måndagen den 23/1 att det inte blir några fler föräldramöten, eftersom det enligt henne ”inte ger någonting”.
Dagmammorna ska själv informera ”sina” föräldrar och de som har förskola får säkert ändå veta ”på annat sätt”. I dagsläget väntar föräldrar på Hemgården, Norrgården, Nyckelpigan, Ulriksgatan, Byalagsgatan, Kåge förskola samt de som har dagmamma på att få träffa rektorn, merparten av Kåges föräldrar med andra ord.


Övrigt

Ann-Sofie har under resans gång helt kört sitt eget race och det är oroväckande att se hur hon agerat i ett flertal situationer. Som när hon på Ringblommans föräldramöte ville påskina att engagemanget för att bevara dagbarnvårdarna varit svalt. Hon påstod att två föräldrar från varje dagmamma bjudits in (14 totalt) men att bara sju dök upp på det möte som anordnats, ”Och det säger ju en del om hur engagerade de är”. Fast i själva verket hade hon bara bjudit in en förälder från varje dagbarnvårdare (sju totalt), samt två dagbarnvårdare. På mötet dök samtliga dagbarnvårdare upp och ett tiotal föräldrar, alltså fler än vad som bjudits in, och stödet för att bevara dagbarnvårdarna var enhälligt. Hon hade dessutom sagt att inga fler skulle få komma, fast många föräldrar ville det!

En annan anmärkningsvärd händelse är öppnandet av provisoriet på Byalagsgatan. En mamma kom dit för att inskola sitt barn och möttes av helt tomma lokaler, inte ens en lampa fanns på plats. Lokalen var inte heller besiktad ur brandskydds- eller elsäkerhetssynpunkt. Hur kan man som ansvarig rektor förvänta sig att man som förälder ska lämna sitt barn i en sådan lokal? Det är strider mot allt förnuft. Fler föräldrar som vi varit i kontakt med bekräftar detta och beskriver situationen som katastrofal.

Det känns även ytterst märkligt att Ann-Sofie väljer att placera en av dagbarnvårdarna på samma förskola där tre av hennes barnbarn går, vilket får till följd att föräldrarna känner sig tvungna att flytta dessa tre barn till en annan avdelning. På vilket sätt är det här det bästa för barnen?

Några andra saker som Ann-Sofie fört fram till föräldrar i olika sammanhang:
– Hon anser att syskon helst bör vara på olika förskolor, annars blir de less på varann.
– Hon anser att personalen ska låta även de allra minsta barnen klä på sig själva när det är dags att gå ut, trots att många inte klarar detta. ”Det viktigaste är inte att barnen kommer sig ut, utan att de får träna på att klä på sig.”
– Hon anser också att barnen ska sova inomhus och har tydligen på sin förra arbetsplats infört sovsalar.
– Föräldrar som har invändningar mot asylförskolan är rasistiska.

Som förälder reagerar man självklart när man hör detta. Många kan intyga vilken trygghet syskon har av varandra och som förälder är det oacceptabelt att ens barn kanske inte får sig ut på hela dagen eftersom det inte kan klä på sig själv. Forskning som gjorts visar att det är nyttigt för barn att vistas utomhus, även när det gäller att sova utomhus. Att sedan påstå att föräldrar som ifrågasätter hennes planer på asylförskola är rasister är under all kritik och visar att hon inte vill lyssna på de argument som förs fram.

Sammantaget visar Ann-Sofies agerande på stora brister i ledarskap och det har också lett till att många föräldrar har mist förtroendet för henne och frågar sig om hon över huvud taget är lämplig i rollen som rektor.

Det känns absolut inte bra att Ann-Sofie sitter i en sådan position där bara hennes åsikter och värderingar gäller och hon har ensam bestämmanderätt! Ska det fungera på det viset i kommunen så måste ju varje person på sådana tjänster verkligen granskas och kunna avsättas där det inte fungerar.


Vi kräver att:

• Man snarast löser problemet med platsbrist inom barnomsorgen i Kåge. Det är inte acceptabelt att man ännu efter flera år fortfarande dras med samma problem, särskilt inte med tanke på att byggandet av Tunet beräknas ge 80 nya platser.
• En konsekvensutredning görs omgående, som visar hur många platser man vinner på denna omorganisation. Vår uträkning visar med all tydlighet att platsbristen kommer att vara fortsatt stor om den planerade omorganiseringen genomförs. Vad händer med de 20–40 barn som kommer att stå utan plats och hur avgörs vilka som får plats och vilka som inte får det? Vi kräver att man löser platsbristen innan man ens överväger att ta bort dagbarnvårdarna.
• Vidare ska det i konsekvensutredningen framgå hur profilieringen kommer att påverka verksamheten (för och nackdelar). På vilket sätt blir det här bättre för våra barn? Hur säkerställer man att läroplanen följs på samtliga ställen och att alla barn får en likvärdig undervisning oavsett var de hamnar, vilket de enligt lag har rätt till? Hur ska man lösa kaoset som väntar då stora delar av personalen placeras om och många föräldrar inte längre vill ha kvar sina barn på den förskola där de är i dag? På vilka premisser sker urvalet då ett stort antal barn kommer att söka till ett begränsat antal platser? Vi föräldrar ska sedan få ta del av denna konsekvensutredning.
• Vi anser också att man måste se över idéen med ”asylförskola” ännu en gång, eftersom forskningen entydigt visar att det är bättre ur integrationssynpunkt att de utlandsfödda barnen placeras ut några på varje förskola istället för att klumpas ihop en stor grupp på ett och samma ställe. Enligt skollagen är det faktiskt alla förskolors skyldighet att tillhandahålla modermålsundervisning för utlandsfödda barn.
• Oavsett vilken väg man sedan väljer är det ett absolut krav att de utlandsfödda barnen först ska genomgå läkarundersökning och provtagning innan de placeras ut i förskoleverksamheten, vilket kommunen också förordar (se bilaga 7). Säkerheten måste gå först och det är ett faktum att många av barnen kommer från länder där sjukdomar som hepatit, TBC och HIV är vanliga, sjukdomar som inte ingår i det svenska vaccinationssystemet. Barn som är under 1,5 år gamla saknar även skydd mot mässling, som även det kan vara en dödlig sjukdom. Som förälder ska man kunna känna att förskolan är en trygg miljö där man utan oro kan lämna sitt barn.
• Vi anser att personliga samtal snarast bör genomföras med samtliga i personalen för att säkerställa att så många som möjligt blir nöjda. Detta med anledning av att det finns personal som känner sig felplacerad, vilket i förlängningen även riskerar att påverka kvalitén i undervisningen på förskolorna.
• Vi kräver vidare att förskolerådet ska vara det bollplank det är tänkt att vara och en möjlighet för oss föräldrar att få ett ökat inflytande över förskoleverksamheten. Det är våra barns framtid det handlar om och självklart vill vi att de ska ha det så bra som möjligt. Därför bör våra åsikter också betyda något när beslut ska fattas. Dessutom strävar ju kommunen efter att få ett ökat föräldrainflytande i förskolan. Vi föräldrar har rätt att i ett tidigt skede få information om planerade förändringar i verksamheten så att vi kan vara med och påverka via förskolerådet.
• Vi kräver också att samtliga föräldrar ska få tillgång till samma information och möjlighet att ställa sina frågor om den planerade omorganisationen direkt till rektorn, vilket också utlovats.
• En fråga man måste ställa sig är denna: För vilka har vi barnomsorg? Det givna svaret borde vara för barnen och föräldrarna. Det borde då vara självklart att förändringar som görs i verksamheten ska göras med barnens bästa för ögonen och i samråd med föräldrarna, som ju faktiskt är ”kunderna” i den här verksamheten. Det förordar ju även Skolverket (se bilaga 6). Vi kräver därför att man från kommunens sida, som är ytterst ansvarig för förskolan, omedelbart styr upp verksamheten i Kåge och att återkoppling ska ske till oss föräldrar.

Dela på Facebook